logo
header

Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning

settefiskTorpa fjellstyre bruker hvert år store ressurser på å opprettholde og forbedre fisket i Torpa statsallmenning. Det settes ut fisk i ca 15 vann hvert år. Hovedsaklig 2 -åringer, men i enkelte vann også flerårig fisk. I 2 vann settes det også ut 1 år gammel fisk.

Settefisken blir merket ved at fettfinnen klippes av. På den måten er det mulig å følge med på i hvor stor grad settefisken slår til i de ulike lokalitetene. Det gir da mulighet for å se på gjenfangst av settefisk sammenlignet med fangst av fisk rekruttert i vannet og dermed vurdere utsettingsbehovet.

Det er de siste årene blitt prøvefisket i 8 lokaliteter i Torpa statsallmenning bl.a. med den hensikt å finne ut hvilke vann som trenger supplering av settefisk, hvordan settefisken slår til i vanna og generelt status for fiskebestanden i vanna.

I tillegg til utsetting av fisk blir det fisket ut ørekyte i noen vann hvert år. I gjennomsnitt tas det ca 100 kg ørekyt årlig.

Tidligere ble det kalket i en del lokaliteter i Torpa statsallmenning, men nå er surhetstilstanden i vanna så gunstig at kalking ikke er nødvendig. Det tas vannprøver hvert 5. år for å holde kontroll med denne utviklingen.

På noen av bekkene er det gjort tiltak for å forbedre gyte- og oppvekstmuligheter for ørreten som vokser opp og det er de siste årene gjort mer omfattende registreringer av bekkene med tanke på dette.

 

Under er bilde av gytegrop som er laget i S. Folungtjern i 2010.

gytegrop

 Rapport fiskekultivering 2009.pdf