logo
header

Regler og priser, småviltjakt

tiurSmåviltjakt i Torpa statsallmenning

I Torpa statsallmenning er det i første rekke rypejakt, skogsfugljakt og harejakt som er populært, men vi tilbyr gjennom samme kort også jakt på alle andre lovlige arter. Jaktkort for småvilt i Torpa statsallmenning gjelder også for Fellesstrekningen i Gausdal og jaktområdet blir da på over 100 000 daa. Jakt på hønsefugl og hare starter 15. september. De første tre ukene er det begrenset antall kort for utenbygds jegere med hund, 10 pr uke for fugl og 10 pr uke for hare. Det må søkes fjellstyret innen 1. april på disse kortene, via www.inatur.no. For innenbygds jegere og jegere som jakter uten hund er det fritt kortsalg fra den 15. september, og her løses kort som gjelder alle småviltarter.

Jaktkort kan løses på www.inatur (gå inn via knapp øverst på denne siden).

 

Regler og priser på småviltjakt i Torpa statsallmenning og fellesstrekningen:

Vedtatt av Torpa fjellstyre 23.02.2009

 Generelle regler (både innen- og utenbygdsboende):

1. Jakt og fangst kan bare drives mot løsing av jaktkort og betaling av jegeravgift. Innehaver skal ha jaktkort (inkl. Orientering om småviltjakt i Torpa statsallmenning og Fellesstrekningen) med seg under jakt og plikter å vise det fram når det blir krevd av jaktoppsyn, politi eller noen fra fjellstyret (Fjellova §25). Bevis for betalt jegeravgift og våpenkort skal være med under jakt.

2. Jaktkortet gjelder innenfor Torpa statsallmenning og fellesstrekningen som ligger i Gausdal kommune. All jakt er forbudt i Ormtjernkampen nasjonalpark.

3. Småviltkortet omfatter de arter som er lovlige etter de til enhver tid gjeldende forskrifter gitt av Direktoratet for Naturforvaltning (DN).

Ved jakt på andre arter enn spesifisert under gjelder jakttider og regler etter forskrifter gitt av Direktoratet for Naturforvaltning, men innenfor perioden 21.8 – 23.12. Jakt/fangst på jaktbare rovviltarter kan jaktes gratis utover denne perioden, men tillatelse fra fjellstyret må innhentes.

4. Alle som jakter bak hund skal ha løst kort for jakt med hund.

5. Under jakt er det forbudt å bruke mer enn en hund pr. jeger.

6. Alle jegere skal levere jaktkort med fangstrapport etter endt jakt senest 31. desember.

7. Alle jakthunder eldre enn 12 mnd skal ha godkjent sauerenhetsbevis.

8. Ungdom tom 20 år jakter gratis, men må løse jaktkort hos kortutstedere. Manglende innlevering av fangstrapport medfører tap av frikort påfølgende år.

9. Opplæringsjakt: Ungdom som har fylt 14 år fram til de har fylt 16 kan jakte småvilt uten å ha jegerprøve eller å ha betalt jegeravgift dersom det jaktes sammen med erfaren jeger (betalt jegeravgift i min. 3 år).

10. Overtredelser kan føre til politianmeldelse og tap av rett til å løse jaktkort i allmenningen.

 

Jaktregler og jakttider:

Innenbygdsboende:

Lirype og fjellrype - 15.09 tom 30.11

Orrfugl, storfugl og jerpe – 15.09 tom 23.12

Hare – 15.09 tom 30.11

Som innenbygds jeger regnes den som siste året har bodd og fremdeles bor innenfor grensene til gamle Torpa Herred.

 

Utenbygdsboende:

Lirype og fjellrype - 15.09 tom 31.10

Orrfugl, storfugl og jerpe – 15.09 tom 23.12

Hare – 15.09 tom 31.10