logo
header

Torpa fjellstyre

Fjellstyrenes virksomhet er hjemlet i fjelloven. Fjellovens § 3 setter rammer for fjellstyrenes virksomhet:

"Fjellstyret skal administrere bruken og utnyttingen av retter og lunnende i statsallmenningen så langt ikke annet er fastsatt i eller i medhold av lov. Det skal arbeide for å sikre at allmeninga blir brukt på en måte som fremmer næringslivet i bygda og tar vare på naturvern og friluftsinteressene".  

Primæroppgaver for Torpa fjellstyre er etter dette å administrere bruksrettene for de bruksrettigede, ivareta de bruksrettigedes interesser og sørge for at statsallmeningen blir brukt på en best mulig måte. Forvaltningen skal skje på en måte som tar hensyn til naturvern og friluftsinteressene.

Fjellstyret i Torpa består av fem medlemmer som velges samtidig med kommunevalget hvert 4. år.

Følgende er valgt for perioden 2016-2020:

Bernt Øistad (leder),  Per Ole Lunde (nestleder/kasserer), Bodil Røstelien, Marit Midthaugen Rønningen og Sigbjørn Nydahl. 

Varamedlemmer: Bjørn Olav Øistad, Tore Kinn, Ole Magnus Røstelien, Tore Halden og Anne Marie Ø. Jørandli.